Bedankt voor de aanschaf van de Relatie Booster video training series. Klik hier onder om te starten of verder te gaan met de relatie booster training!

Algemene voorwaarden

RIANNE ROES

Rianne roes over Rianne

Welkom! Mijn naam is Rianne Roes. Je kunt bij mij terecht met vragen over jezelf, je relatie, het leven en de liefde. Regelmatig werk ik mee aan artikelen in o.a. Linda, Flair en Happinez. Ook ben ik auteur van het boek Raak elkaar niet kwijt.

ALGEMENE VOORWAARDEN SAMENALLEEN

Artikel 1       Definities

1. SamenAlleen, gevestigd te Winterswijk, KvK-nummer 71273638, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Therapeut.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan therapeut tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens therapeut waarop therapeut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door therapeut in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3       Aanbod

 1. Indien in een aanbod geen aanvaardingstermijn is opgenomen, is het aanbod 14 kalenderdagen geldig.
 2. Therapeut kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4       Tarieven en betalingen   

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. In het aanbod staat de prijs van de gekozen dienst of traject exclusief btw vermeld.

3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Therapeut komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Er zal niet worden gestart met de werkzaamheden voordat een eerste betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Tevens is therapeut gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Therapeut heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien de tarieven tijdens een overeenkomst worden verhoogd, heeft klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een overeenkomst eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van therapeut op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

Artikel 5       Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan therapeut.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Therapeut zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart therapeut voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6       Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Therapeut is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. Therapeut is geen arts en zal zich nimmer zo voordoen.
 3. Doordat enkele diensten van therapeut online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. Therapeut is gerechtigd klant door te verwijzen in geval van klachten waarbij therapeut niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 7       Wijziging en annulering

 1. Therapeut heeft te allen tijde het recht een klant te weigeren. Therapeut is daarnaast bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Therapeut is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft therapeut de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de therapeut, onvoldoende deelnemers bij groepsactiviteiten en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Therapeut maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Partijen zullen de overeenkomst proberen te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds voldane bedrag voor restitutie in aanmerking komen.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar therapeut geen invloed op heeft, is zij gerechtigd de werkzaamheden online uit te voeren. Dit geeft klant geen recht op restitutie.
 • Klant heeft tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst te herroepen. Wanneer de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen binnen deze 14 dagen is de herroeping kosteloos; indien al gebruik is gemaakt van de diensten wordt dit naar rato verrekend. Het herroepingsrecht geldt niet indien de overeenkomst zakelijk is gesloten.
 • Wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen worden bij annulering de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten direct opeisbaar vermeerderd met een percentage van 20% van de sessies die nog open staan.
 • Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
 • Deelname aan een online training of masterclass kan in overleg met therapeut worden overgedragen aan een ander, mits de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevereisten voldoet en niet meer in rekening wordt gebracht dan het oorspronkelijke bedrag.
 • Het is niet mogelijk om online aangeschafte producten waar direct toegang toe wordt verkregen te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot de aankoop. De content is hierdoor uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8       Aanvullende bepalingen online training

 1. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.

3. Therapeut heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van de betreffende content aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar de overeenkomst aan te passen ter promotionele doeleinden.

4. Therapeut voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.

5. Doordat voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan therapeut niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6. Therapeut behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

7. Therapeut is gerechtigd de inhoud van de training uit te breiden, te beperken of aan te passen.

8. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant is gerechtigd in beperkte mate screenshots te maken van de content, wanneer deze wordt voorzien van naamsvermelding van therapeut bij publicatie op social media.

9. Het is klant niet toegestaan om in de 12 maanden na het volgen van de content de opgedane kennis te gebruiken om zelf een soortgelijk aanbod te creëren.

10. De tijdens de looptijd van de content geleverde informatie blijven eigendom van therapeut. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

11. Therapeut behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een overeenkomst belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9       Herroepingsrecht fysieke producten

 1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten te ontbinden. Therapeut heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

Artikel 10     Verplichtingen bij herroeping

 1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 • Therapeut stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 • Therapeut vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11     Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de therapeut dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 12     Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, onvoldoende deelname of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is therapeut gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 13     Aansprakelijkheid schade

1. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

4. In het geval dat therapeut een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij het uitblijven van uitkeren, door therapeut aan klant in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

5. Klant vrijwaart therapeut tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door therapeut geleverde diensten en content.

Artikel 14     Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door therapeut aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij therapeut. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
 3. Er mogen enkel na overleg met therapeut beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een individuele sessie.

4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt therapeut een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Therapeut gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 15     Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Therapeut zal geen informatie over een van de partners uit een overeenkomst delen zonder toestemming van de betreffende partner.

Artikel 16     Levering

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Therapeut is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Therapeut verzendt geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
 3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Therapeut levert enkel binnen Nederland.

Artikel 17     Klachten en garantie

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan therapeut.

2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 18     Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin therapeut is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de therapeut en betrokken derden 12 maanden.